Vacature: Voorzitter Raad van Toezicht Coöperatie Dichtbij

Coöperatie Dichtbij is een unieke zorgaanbieder die ervoor zorgt dat mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, thuis kunnen blijven wonen, leven en sterven. Wij zien het als onze missie om de zorg innovatief, doelmatig en zo goed mogelijk te maken. Onze Raad van Toezicht heeft daarin een belangrijke rol: hij houdt toezicht op ons beleid en de algemene gang van zaken en fungeert als klankbord voor de Raad van Bestuur. Voor onze Raad van Toezicht zoeken wij per 1 januari 2024 een nieuwe voorzitter.   

Coöperatie Dichtbij in het kort

Bij Coöperatie Dichtbij zijn ruim 180 zelfstandige zorgverleners (zzp’ers) en 100 zorgorganisaties van grotere omvang aangesloten. Dit zijn onze leden en met elkaar bieden wij zorg en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen in Noord- en Oost-Nederland. De coöperatie is inmiddels een flinke speler in de noordelijke zorgmarkt die zich onderscheidt in samenwerking, kwaliteit en innovatie. Jaarlijks bieden wij aan ruim 2500 cliënten zorg en begeleiding vanuit de Zvw, Wlz, Wmo, Jeugd en Forensische zorg.
Coöperatie Dichtbij is hoofdaannemer en participant van een aantal grote lumpsum-aanbestedingen binnen het sociaal domein in Noord-Nederland. 

De leden van Coöperatie Dichtbij besteden taken op het gebied van administratie, declaratie, marketing en contractering uit aan het centrale kantoor in Groningen en dependance in Almelo. Hier werken ongeveer 40 Dichtbij-werkers in zelfsturende teams. De (eenhoofdige) Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over de Dichtbij-werkers en de coöperatie. 

De Raad van Toezicht (RvT)

Taken

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen Coöperatie Dichtbij. De RvT beoordeelt de strategie, houdt de realisatie van doelstellingen scherp in de gaten, beoordeelt risico’s verbonden aan de bedrijfsactiviteiten en houdt toezicht op de geleverde kwaliteit van zorg, (financiële) continuïteit en gezondheid van de coöperatie. De taken worden uitgevoerd conform de Governancecode Zorg 2022. De RvT is werkgever van de Raad van Bestuur en vervult tevens een belangrijke rol als kritische sparringpartner van de Raad van Bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies. 

Als voorzitter ben je het eerste aanspreekpunt van de RvT en bereid je de RvT-vergaderingen voor. In samenwerking met de Raad van Bestuur stel je de agenda op. 

Verantwoording, benoeming, zittingsperiode

De RvT legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) – die bestaat uit alle aangesloten zzp’ers en zorgorganisaties. Nieuwe RvT-leden worden voorgedragen aan de ALV en door de ALV benoemd. De zittingsperiode bedraagt vier jaar met de mogelijkheid om deze één keer te verlengen. 

Huidige bezetting

De RvT bestaat uit vier onafhankelijke leden. Op dit moment nemen Bert van der Weide (voorzitter), Max Becherer (algemeen lid), Anita Wildeboer (algemeen lid) en Hans Nijman (algemeen lid) plaats in de Raad van Toezicht. 

Tijdsbesteding

De RvT vergadert tenminste zes keer per jaar in Groningen. De tijdsbesteding voor deze vergaderingen bedraagt circa 60 uur per jaar. Aanvullend wordt van leden verwacht specifieke themabijeenkomsten van de organisatie bij te wonen, contact met de cliëntenraad te onderhouden en de halfjaarlijkse ALV bij te wonen. Tot slot wordt verwacht dat de RvT leden de ontwikkelingen van de NVTZ volgen en dat zij voldoen aan de eisen van permanente educatie.

Vergoeding

Leden van de RvT ontvangen een vergoeding passend binnen de WNT, de wettelijk vastgestelde klasseindeling en de Bezoldigingsregeling NVTZ

Gezochte kandidaat

In verband met reglementair aftreden is Coöperatie Dichtbij op zoek naar een nieuwe voorzitter per 1 januari 2024. Met het oog op de huidige samenstelling van de Raad zoeken wij een bedrijfskundige/bedrijfseconoom met ervaring binnen het sociaal domein die zich wil verbinden met de missie en visie van de coöperatie.  

Als kandidaat beschik je over toezichthoudende en/of bestuurlijke ervaring en het vermogen om op strategisch niveau en op onafhankelijke wijze de rol van toezichthouder te vervullen. Je beschikt over een analytisch oordeelsvermogen, besluitvaardigheid en communicatieve vaardigheden. Bij voorkeur heb je een stevig (zakelijk, politiek en/of sociaal) netwerk in het werkgebied van de coöperatie.

Personen die een toezichthouder- of bestuursfunctie bekleden bij een organisatie die een zakelijke relatie heeft met Coöperatie Dichtbij komen – in verband met de vereiste objectiviteit – niet in aanmerking voor deze functie. 

Procedure

Ben je geïnteresseerd in de rol van voorzitter van de RvT bij Coöperatie Dichtbij? Wij ontvangen graag voor vrijdag 10 november een CV en motivatie via info@dichtbij.coop. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Max Becherer, huidig lid van de RvT: max.becherer@hetnet.nl of +31 6 53643681 

Wij voeren op woensdag 15 november a.s. gesprekken met een aantal, uit de brieven geselecteerde, kandidaten. De gekozen kandidaat wordt op 15 december voorgedragen aan de ALV.