Vacature RvT

Coöperatie Dichtbij is een zorgaanbieder en maakt veilig thuis blijven wonen, leven en sterven mogelijk in Noord- en Oost-Nederland. Wij zien het als ons doel om de zorg innovatief, doelmatig en zo goed mogelijk te maken. Onze Raad van Toezicht heeft daarin een belangrijke rol; hij houdt toezicht op ons beleid en de algemene gang van zaken. Voor deze Raad van Toezicht zoeken wij een gemotiveerd lid, met brede ervaring binnen de zorg.

Coöperatie Dichtbij in het kort

Bij Coöperatie Dichtbij zijn ruim 220 zelfstandige zorgverleners (zzp’ers) en 100 zorginstellingen aangesloten. Dit zijn onze leden en met elkaar bieden wij zorg en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen vanuit de Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg, Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Forensische Zorg. De coöperatie is inmiddels een flinke speler in de noordelijke zorgmarkt en onderscheidt zich in samenwerking, kwaliteit en innovatie. Jaarlijks bieden wij aan ruim 2300 cliënten zorg en begeleiding. De omzet was in 2021 € 19 miljoen.

De leden van Coöperatie Dichtbij besteden bepaalde taken op het gebied van administratie, declaratie, marketing en contractering uit aan het centrale kantoor in Groningen. Hier werken ongeveer 35 Dichtbij-werkers in zelfsturende teams. De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over de Dichtbij-werkers en de coöperatie.

De Raad van Toezicht (RvT)

Taken

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van Dichtbij. De raad beoordeelt de strategie, houdt de realisatie van doelstellingen scherp in de gaten, beoordeelt risico’s verbonden aan de bedrijfsactiviteiten en houdt toezicht op de (financiële) continuïteit en gezondheid van de coöperatie, en op de geleverde kwaliteit van zorg. De taken worden uitgevoerd conform de Governancecode Zorg 2022. De RvT is werkgever van de RvB en vervult tevens een belangrijke rol als kritische sparringpartner van de Raad van Bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Verantwoording, benoeming, zittingsperiode

De RvT legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) – die bestaat uit alle aangesloten zzp’ers en zorginstellingen. Nieuwe RvT-leden worden voorgedragen aan de ALV en door hen gekozen. De zittingsperiode bedraagt vier jaar. Er is de mogelijkheid om deze één keer te verlengen.

Huidige bezetting

Op dit moment nemen Bert van der Weide (voorzitter) en Max Becherer (algemeen lid) plaats in de Raad van Toezicht.

Tijdsbesteding

De RvT vergadert tenminste zes keer per jaar in Groningen. De tijdsbesteding voor deze vergaderingen bedraagt circa 60 uur per jaar. Aanvullend wordt van leden verwacht specifieke themabijeenkomsten van de organisatie en de halfjaarlijkse ALV bij te wonen. Tot slot wordt verwacht dat leden de ontwikkelingen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijnvolgen en dat zij voldoen aan de eisen van permanente educatie.

Vergoeding

Leden van de RvT ontvangen een vergoeding passend binnen de Wet Normering Topinkomens, de wettelijk vastgestelde klasseindeling en de bezoldigingsregeling NVTZ.

Gezochte kandidaten

Coöperatie Dichtbij is per september/oktober op zoek naar een nieuw algemeen RvT-lid.

Wij zoeken een kandidaat met brede ervaring in de zorg. Een kandidaat die beschikt over een analytisch oordeelsvermogen, besluitvaardigheid en het vermogen om op strategisch niveau en op onafhankelijke wijze de rol van toezichthouder te vervullen. Daarbij vinden wij het belangrijk dat men zich kan verbinden met de missie en visie van de coöperatie.

Personen die een toezichthouder- of bestuursfunctie bekleden bij een organisatie die een zakelijke relatie heeft met Coöperatie Dichtbij komen – in verband met de gewenste objectiviteit – niet in aanmerking voor deze functie.  

Procedure

Bent u geïnteresseerd in de rol van toezichthouder bij Coöperatie Dichtbij? Wij ontvangen graag voor 1 september uw CV en motivatie via info@dichtbij.coop. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Max Becherer (06 53 64 36 81) of Bert van der Weide (06 51 53 18 27) .

Wij voeren op 15 september gesprekken met geselecteerde kandidaten.