Aanpak en methode

Het opbouwen van een empathische relatie met de cliënt, het creëren van (zelf-)vertrouwen en denken in wensen en mogelijkheden zijn belangrijke speerpunten in onze begeleiding. Samen met de cliënt stellen we een begeleidingsplan op en werken we aan zelfredzaamheid, persoonlijke ontwikkeling en aan de gewenste en/of noodzakelijke gedragsverandering die nodig is om goed te kunnen functioneren in de maatschappij en terugval te voorkomen.

Onze begeleiding varieert van hulp bij het regelen van praktische zaken – zoals het aanvragen van een uitkering of ID-kaart en het zoeken naar geschikte huisvesting – tot aan complexe begeleiding. Onder complexe begeleiding wordt begeleiding verstaan bij ernstig tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend vermogen, begeleiding bij sociaal-emotionele problemen die samenhangen met een psychische stoornis en begeleiding bij integratie in de samenleving en sociale participatie.
Wij adviseren om een begeleidingstraject al tijdens de detentie te starten, zodat een voorwaardelijke invrijheidstelling optimaal benut kan worden.

Samenwerking

Vanaf de start zoeken wij de samenwerking met de forensisch psychiater of forensisch psycholoog, de reclasseringsambtenaar, gemeente en andere betrokken hulpinstanties. Wij vinden het belangrijk dat er eenzelfde koers wordt gevaren, zodat er voor de cliënt een eenduidig plan van aanpak ontstaat. Daarnaast kunnen met name forensisch psychiaters en -psychologen concrete handvatten bieden voor onze begeleiding door een uitgebreide gedragsanalyse en beschrijving van een eventueel aanwezige psychische stoornis.

Methode

Traject Dichtbij toetst de zelfredzaamheid van de cliënt middels de Zelfredzaamheids-Matrix (ZRM). We gebruiken de ZRM bij de intake, voortgang en afsluiting van het begeleidingstraject. De leefdomeinen binnen de ZRM gelden als kaders voor onze begeleiding. Dit zijn: inkomen, werk en opleiding, tijdsbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, middelengebruik, vaardigheden bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL), sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie.
Daarnaast geloven wij in de presentiemethodiek, ofwel: er voor iemand zijn, zodat er een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd en de cliënt zich als volwaardig mens gehoord en gezien voelt.