Traject Dichtbij: forensische nazorg

Traject Dichtbij biedt ambulante begeleiding aan volwassenen met een forensisch verleden. Met een aanpak die zich kenmerkt door begeleiding op maat, empathie en het creëren van zelfvertrouwen werken we naar een succesvolle en veilige terugkeer in de samenleving. Onze begeleiders hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van (ex-)gedetineerden binnen het forensische kader.

Aanpak 

Het opbouwen van een empathische relatie met de cliënt, het creëren van (zelf-)vertrouwen en denken in wensen en mogelijkheden zijn belangrijke speerpunten in onze begeleiding. Samen met de cliënt stellen we een begeleidingsplan op en werken we aan zelfredzaamheid, persoonlijke ontwikkeling en aan de gewenste en/of noodzakelijke gedragsverandering die nodig is om goed te kunnen functioneren in de maatschappij en terugval te voorkomen.
Onze begeleiding varieert van hulp bij het regelen van praktische zaken – zoals het aanvragen van een uitkering of ID-kaart en het zoeken naar geschikte huisvesting – tot aan complexe begeleiding.

Lees meer

De begeleiders

De begeleiders van Traject Dichtbij hebben een schat aan ervaring binnen het forensisch kader (tbs-kliniek, forensische psychiatrische kliniek, reclassering, penitentiaire inrichting). Door hun jarenlange ervaring hebben zij geleerd dat begeleiding aan (ex-)gedetineerden een empathische zorg-op-maat-aanpak behoeft waarbij je als begeleider snel en wendbaar moet kunnen zijn. Onze begeleiders hebben kennis van de risico’s en kunnen hierop anticiperen. Ze hebben oog voor eventuele detentieschade bij cliënten en weten wat hospitalisering voor effect kan hebben op het dagelijks leven.

Cliënten

Volwassenen (18+) met een forensisch verleden komen in aanmerking voor Traject Dichtbij. Wij bieden begeleiding aan ex-gedetineerden zonder en met forensische titel. Een forensische titel wordt afgegeven door de reclassering en bevestigd door de rechtbank. Wij begeleiden ook ex-gedetineerden met psychische stoornissen en/of met complexe problematiek zoals multiproblematiek en verslavingsproblematiek.
Het is noodzakelijk dat de cliënt gemotiveerd is om ambulant begeleid te worden en dat hij/zij de begeleiding psychisch aankan. Uitgezonderd voor onze begeleiding zijn zedendelinquenten.

Veiligheid

Het doel van ons begeleidingstraject is een succesvolle en bovenal veilige terugkeer van de cliënt in de maatschappij, en het voorkomen van recidive. Wij waarborgen de veiligheid voor de maatschappij door alleen te werken met hoogopgeleide professionals die jarenlange ervaring hebben in forensische (na-)zorg, en door het gebruik van risicomanagement; we meten en monitoren continu het recidiverisico, veranderingen daarin en de behandelvoortgang. Daarnaast houden wij een uitvoerige intake met de cliënt waarbij naar in- en exclusiecriteria wordt gekeken.

Continuïteit van zorg

Traject Dichtbij is onderdeel van Coöperatie Dichtbij en heeft daardoor in (bijna) alle gemeenten een Wmo-gunning. Als de forensische titel bij een cliënt afloopt, maar er nog wel begeleiding nodig is, dan kunnen wij een Wmo-indicatie aanvragen en de ondersteuning continueren. Een belangrijk voordeel voor de cliënt, want zo blijft de cliënt begeleiding ontvangen van de begeleider waar al een vertrouwensrelatie mee is.
Als er een Zvw-indicatie (verzorging en verpleging) aangevraagd moet worden, dan is er een netwerk van Zvw-aanbieders – leden van Coöperatie Dichtbij – beschikbaar, waardoor er een warme overdracht kan plaatsvinden.

Aanmelding cliënt en start traject

Er kan een verzoek voor een begeleidingstraject worden ingediend via info@dichtbij.coop of 06 81 67 03 26. Middels een uitgebreide intake met de (ex-)gedetineerde  beoordelen wij of hij/zij in aanmerking komt voor Traject Dichtbij.