Missie en visie

Het gedachtegoed van de vijf oprichters van Coöperatie Dichtbij is nog altijd een leidraad binnen de coöperatie. Wij hebben dit vertaald naar een missie en visie:

Missie – waar staan wij voor?

Iedereen moet, ongeacht de zorg- of hulpvraag, veilig thuis kunnen blijven wonen, leven en sterven. Dit maken wij mogelijk door zorg en begeleiding te leveren in contact, en met aandacht en deskundigheid.

Wij bieden zorg en begeleiding die echt nodig is. We gaan uit van de kracht van de cliënt en de kracht van het netwerk en volgen de bredere kijk op gezondheid. We leggen niet het accent op klachten en problemen, maar op de cliënt zelf, op haar/zijn veerkracht, eigen regie, aanpassingsvermogen en wat het leven betekenisvol maakt.

Onze zorg en begeleiding leveren wij met coöperatieleden. Kleine en grote organisaties die zich committeren aan onze missie, visie en kwaliteitseisen. We zijn gericht op samenwerking, elkaar versterken, ondersteunende diensten centraal organiseren en efficiëntie.

Onze coöperatievorm draagt bij aan kostenbesparing, een divers zorglandschap en (financiële) ontschotting. We kopen gezamenlijk in en hebben een lage overhead. We bieden een verscheidenheid aan leden en specialismes maar met een centrale poort. We werken vanuit bijna alle domeinen binnen de gezondheidszorg en zorgen daarmee voor een doorlopende zorg- en ondersteuningslijn als dat nodig is.

Visie – waar willen we naartoe?

Coöperatie Dichtbij wil binnen de gezondheidszorg een voortrekker zijn in transformatie en integraal werken. Een volwaardige partner binnen het zorgsysteem die dankzij diversiteit en slimme organisatie van zorg bijdraagt aan toekomstbestendige gezondheidszorg.

Wij zien het als onze maatschappelijke plicht om bij te dragen aan kostenbeheersing, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en cliënttevredenheid. Daarom zijn wij continu bezig met doelmatige zorg en begeleiding leveren, zorgvuldig omgaan met zorggelden en het optimaal benutten van (digitale) hulpmiddelen en informele zorg. We willen leren van doeltreffende (buurt)initiatieven en sluiten aan bij zinvolle samenwerkingen en goede ideeën en gedachtegoed.

Visie op milieu

Dichtbij streeft naar duurzaamheid. Dit gaat over duurzame inzetbaarheid van medewerkers, zorgvuldig omgaan met maatschappelijk geld én denken om het milieu. Jaarlijks bepalen we onze focus waarmee we onze impact op het klimaat kunnen verminderen. Voor 2024 zijn onze focuspunten:

  1. Het zorgdossier zo digitaal als mogelijk maken.
  2. Een goede bestemming voor overgebleven zorgmaterialen.
  3. Spullen zoveel mogelijk hergebruiken.
  4. Hybride werken.
  5. Medewerkers stimuleren om (vaker) de fiets te pakken.
  6. Het aantal prints minimaliseren.
  7. Zo weinig mogelijk wegwerpmateriaal (koffiebekers etc.) gebruiken.