Pilot Zorgdriehoek

Bij Coöperatie Dichtbij draait op dit moment een pilot over professionele samenwerking binnen de zorgdriehoek, ook wel ‘zorgtriade’ genoemd. Het gaat om het samenspel tussen cliënt – familie – zorgverlener. De pilot richt zich op het verbeteren van de samenwerking tussen de zorgverlener en de naasten van de cliënt, het benutten en steunen van het netwerk van cliënten en de duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals.
Hoewel de pilot een zelfstandige pilot is, kan hij ook worden beschouwd als een vervolg op het in 2017 afgeronde Project Mantelzorg. De pilot wordt begeleid door Joke van Raalte en Ageeth Jorna (Jorna Management).

Waarom deze pilot?

Goed samenspel tussen zorgprofessionals en het cliëntsysteem is voor Dichtbij een belangrijk punt. Onze hulp- en zorgverleners komen door hun dienstverlening heel dichtbij de cliënt en hun naasten te staan, omdat zij hun werk grotendeels uitvoeren in de thuissituatie. Wij vinden het belangrijk om cliënten en hun naasten zo goed mogelijk te ondersteunen en aan te sluiten bij die eigen thuissituatie. Wij zien dit als een voorwaarde om kwaliteit van zorg te kunnen leveren. We hebben daarvoor al goed Mantelzorgbeleid ontwikkeld, maar dat beleid willen we nóg beter in praktijk brengen.

Ook willen we zorg- en hulpverleners ondersteunen bij het proces van afstemmen op de cliënt en hun naasten. Dit vraagt soms nogal veel van professionals. Er spelen vaak grote levensthema’s in een zorg- of hulptraject, zoals de omgang met pijn, eenzaamheid, machteloosheid, het levenseinde of zingevingsvragen. Daarbij komt dat mantelzorgers, die al jaren een cruciale rol vervullen in de zorg voor iemand, vaak overbelast zijn geraakt. Hoe ga je daar als professional mee om?

Wie doen er mee?

Op dit moment werkt het Kindteam van Dichtbij en een team van AndersOm Thuisbegeleiding (organisatielid) mee aan de pilot. Beide teams krijgen scholing over bovengenoemde thema’s en intervisie. Ook is er een werkgroep met een brede vertegenwoordiging vanuit de coöperatie die zich buigt over de inbedding van het gedachtegoed in zorgteams, werkprocessen, intervisie en trainingen.

Vragen of meer informatie

Heb je vragen over de pilot of wil je er graag meer over weten? Bel of mail dan Ageeth Jorna (06 29 51 41 01 | info@jornamanagement.nl)