Kwaliteitswaarborging

Onze zorgverleners willen de best mogelijke zorg en begeleiding bieden. Daarom werken wij continu aan kwaliteit. Dit doen wij onder andere door jaarlijks onafhankelijke cliëntervaringsonderzoeken te laten verrichten om de kwaliteit in kaart te brengen. De uitkomsten vormen belangrijke input voor verbeterplannen en beleidsplannen. Daarnaast doen we als coöperatie nog veel meer om de kwaliteit van zorg en begeleiding te waarborgen en te optimaliseren.

  1. Betrokken cliëntenraad. Om de belangen van onze cliënten te behartigen is er de cliëntenraad. Vanuit hun eigen ervaringsperspectief volgen zij kritisch de ontwikkelingen binnen de coöperatie. Onze cliëntenraad is zeer betrokken en geeft ons waardevol advies.
  2. Strenge toelatingseisen. Wij hanteren strenge toelatingseisen voor zorgverleners die zich bij ons aan willen sluiten. We kijken hierbij naar de naleving van wet- en regelgeving, maar net zo belangrijk vinden wij de passie en het hart voor de zorg.
  3. Audits. Intern worden onze coöperatieleden regelmatig getoetst op kwaliteit door onze vaste auditors. Op deze manier stimuleren en helpen wij leden in hun persoonlijke ontwikkeling.
  4. ISO9001. De coöperatie heeft de ISO9001 certificering. Dit houdt in dat ons kwaliteitsmanagementsysteem aan internationale eisen voldoet.
  5. Kwaliteitsconsultanten. Op het centraal kantoor werken meerdere kwaliteitsconsultanten dag in dag uit aan het verhogen van kwaliteit en het implementeren van de laatste wet- en regelgeving.
  6. Klachtenregeling. Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg voor een landelijk erkende klachtenregeling. Cliënten die ontevreden zijn kunnen ondersteund worden door een klachtenfunctionaris of kunnen terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie.
  7. Samen leren. De coöperatie stimuleert samen leren, o.a. door samen met andere zorgorganisaties kwaliteitsplannen te maken. Dit doen wij o.a. met Verpleegkundige Topzorg. Daarnaast is onze ervaring dat de coöperatievorm voor een laagdrempelige leeromgeving zorgt waarin leden met elkaar werken aan oplossingen en innovatie. 
  8. Deskundigheidsbevordering. Coöperatie Dichtbij vindt deskundigheidsbevordering van hulp- en zorgverleners ontzettend belangrijk. Daarom hebben wij in 2013 een eigen scholingscentrum opgericht, Scholing Dichtbij.
  9. Kwaliteitskaders. Dichtbij werkt continu aan kwaliteit van zorg en dat sluit aan bij de diverse kwaliteitskaders: leren en verbeteren. Wij voeren interne audits en kwaliteitsgesprekken met leden met als doel kwaliteitsverhoging te stimuleren. Lees hier het kwaliteitsrapport Wlz-GZ 2023.
  10. Klankbordgroepen. Middels klankbordgroepen en focusgroepen van coöperatieleden, cliënten of mantelzorgers bespreken wij urgente, actuele kwaliteitsonderwerpen. De bijeenkomsten leiden altijd tot concrete verbeteractiepunten.