Kwaliteitswaarborging

Onze zorgverleners willen de best mogelijke zorg en begeleiding bieden. Daarom werken wij continu aan de kwaliteit. Dit doen wij onder andere door jaarlijks onafhankelijke cliëntervaringsonderzoeken te laten verrichten om de kwaliteit in kaart te brengen. De uitkomsten vormen belangrijke input voor verbeterplannen en beleidsplannen. Daarnaast doen we als coöperatie nog veel meer om de kwaliteit van zorg en begeleiding te waarborgen en te optimaliseren.

  1. Betrokken cliëntenraad. Om de belangen van onze cliënten te behartigen is er de cliëntenraad. Vanuit hun eigen ervaringsperspectief volgen zij kritisch de ontwikkelingen binnen de coöperatie. Onze cliëntenraad is zeer betrokken en geeft ons waardevol advies.
  2. Strenge toelatingseisen. Wij hanteren strenge toelatingseisen voor zorgverleners die zich bij ons aan willen sluiten. We kijken hierbij naar de naleving van wet- en regelgeving, maar net zo belangrijk vinden wij de passie en het hart voor de zorg.
  3. Audits. Intern worden onze coöperatieleden regelmatig getoetst op kwaliteit door onze vaste auditor. Op deze manier stimuleren en helpen wij leden in hun persoonlijke ontwikkeling.
  4. ISO9001. De coöperatie heeft de ISO9001 certificering. Dit houdt in dat ons kwaliteitsmanagementsysteem aan internationale eisen voldoet.
  5. Klankbordgroepen. Middels klankbordgroepen en focusgroepen van coöperatieleden, cliënten of mantelzorgers bespreken wij urgente, actuele kwaliteitsonderwerpen. De bijeenkomsten leiden tot concrete verbeteractiepunten.
  6. Erkend klachtenreglement. Wij hebben een landelijk erkend klachtenreglement. Cliënten die ontevreden zijn kunnen ondersteund worden door een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
  7. Deskundigheidsbevordering. Coöperatie Dichtbij vindt deskundigheidsbevordering van hulp- en zorgverleners ontzettend belangrijk. Daarom hebben wij in 2013 een eigen scholingscentrum opgericht, Scholing Dichtbij.
  8. Kwaliteitskaders. Wij zijn voorstander van de diverse kwaliteitskaders voor de gezondheidszorg. Wanneer delen van onze dienstverlening (nog) niet onder de scope van een kader vallen, doen wij ons best om die delen binnen de meest toepasbare kaders te integreren in ons kwaliteitssysteem. Zo werken wij, ook zonder een passend kwaliteitskader, systematisch aan de kwaliteit van zorg. Dit toetsen wij bij onze coöperatieleden door visitaties (audits) vanuit de coöperatie.
  9. Samen leren. Dichtbij stimuleert samen leren, o.a. door samen met andere zorgorganisaties kwaliteitsplannen te maken. Dit doen wij o.a. met Verpleegkundige Topzorg. Daarnaast leert onze ervaring dat juist een coöperatie voor een laagdrempelige leeromgeving zorgt, waarin coöperatieleden met elkaar werken aan oplossingen en innovatie.