Financiering volwassenen

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Voor begeleiding, hulpmiddelen en huishoudelijke ondersteuning – bij huishoudelijke verzorging als men geen Wlz-indicatie heeft – kan men terecht bij de Wmo 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015). Deze wordt uitgevoerd door de gemeente. Mensen kunnen daar zelf of met behulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner een aanvraag indienen. De gemeente is verplicht om cliënten een onafhankelijke cliëntondersteuner aan te bieden die hen kan ondersteunen bij de aanvraag.
De aanvraag voor Wmo-zorg wordt behandeld door een indicatiesteller van de gemeente, meestal vanuit het wijkteam van de wijk waar de cliënt woont. De zorg kan in natura door Coöperatie Dichtbij worden uitgevoerd. Wij kunnen geen zorg verlenen die wordt bekostigd met een PGB.

Bij de WMO betalen mensen een vast abonnementstarief welke jaarlijks wordt vastgesteld en die door het CAK wordt geïnd. Meer informatie over de eigen bijdrage is te vinden op de website van het CAK. Of bekijk onderstaande animatie.

Wet Langdurige Zorg 

Mensen die blijvend 24 uur per dag toezicht en/of nabijheid van zorg nodig hebben, zijn toelaatbaar tot de Wlz (Wet langdurige Zorg). Hierbij kun je denken aan mensen die niet adequaat kunnen alarmeren en die niet kunnen wachten op zorg, maar deze bijna direct nodig hebben.
De toegang tot de Wlz wordt bepaald door een onderzoeker van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Deze doet onderzoek naar de toelaatbaarheid tot de Wlz. De aanvraag voor de Wlz moet door de cliënt zelf worden ondertekend of door een vertegenwoordiger die is aangewezen door de rechtbank of vastgelegd bij de notaris. De cliënt kan de aanvraag zelf doen of zich laten ondersteunen door een wijkverpleegkundige.
De zorg wordt vergoed door het zorgkantoor van de regio waar de cliënt woont. Het zorgkantoor is verplicht de cliënt een onafhankelijke cliëntondersteuner aan te bieden die kan helpen bij de mogelijkheden tot aanvraag en inzet van de zorg.

Wlz is voorliggend 

De indicatie voor de Wlz is voorliggend. Dat betekent dat wanneer er een Wlz-indicatie is, men geen zorg meer mag krijgen van de gemeente (WMO – begeleiding / huishoudelijke verzorging) of de zorgverzekeraar (Zvw – verpleging en verzorging).

Modulair Pakket Thuis

Wanneer iemand met een Wlz-indicatie niet opgenomen wil worden, maar zijn zorg thuis wil ontvangen, is het mogelijk de zorg in MPT (Modulair Pakket Thuis) te laten uitvoeren door een zorgaanbieder die de vergoeding rechtstreeks van het zorgkantoor ontvangt.

De Wlz indicatie omvat verpleging, verzorging, begeleiding en een stukje schoonmaak (max. 2,5 uur per week). De cliënt bepaalt in overleg met de zorginstelling hoe het beschikbare MPT-budget verdeeld wordt over deze functies.
De cliënt moet vaak ook een deel van de zorg zelf betalen, omdat in de thuissituatie minder zorg (vaak maar een paar uren per dag) bekostigd kan worden uit een zorgprofiel. In een instelling kunnen de volledige 24 uren uit het zorgprofiel bekostigd worden. Het zelf te betalen deel is afhankelijk van de indicatie en van wat mantelzorgers zelf kunnen en willen uitvoeren aan zorgverlening en of er eventueel een budgetophoging door het zorgkantoor wordt toegekend.
Daarnaast betalen volwassenen boven de 18 jaar bij de Wlz een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage die door het CAK wordt geïnd. Via de website van het CAK kan de eigen bijdrage worden berekend. Bekijk ook onderstaande animatievideo voor meer informatie.

Het is niet mogelijk zorg bij de coöperatie in te kopen met een PGB. Zorg in VPT (Volledig Pakket Thuis) biedt Coöperatie Dichtbij alleen binnen geclusterde woonvormen.

Terminale zorg Wlz

Wanneer mensen met een Wlz-indicatie terminaal ziek worden, ontvangen zij ook deze zorg (tot aan 24 uur per dag) uit de Wlz. Daarvoor hoeft geen nieuwe aanvraag bij het CIZ te worden gedaan. De wijkverpleegkundige mag deze zorg zelf indiceren en kan de eventueel benodigde meerzorg aanvragen bij het betreffende zorgkantoor.

Zorgverzekeringswet 

Wanneer er geen toegang is tot de Wlz, kan voor verpleging en verzorging een beroep gedaan worden op de Zvw (Zorgverzekeringswet). Een wijkverpleegkundige niveau 6 stelt hiervoor de indicatie. Zorg kan in natura (ZIN) of in persoonlijk gebonden budget (PGB) worden aangevraagd. Echter, Coöperatie Dichtbij kan geen zorg leveren die wordt bekostigd vanuit een PGB.
Verpleging en verzorging moeten altijd te maken hebben met geneeskundige zorg of een hoog risico daarop en daarnaast zorg omvatten zoals verpleegkundigen die plegen te bieden. Het klaarzetten van drinken en maaltijden valt bijvoorbeeld niet onder de Zvw, maar onder de Wmo.
Alle geïndiceerde verpleging en verzorging wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Er is geen eigen inkomens- en vermogens afhankelijke bijdrage verschuldigd binnen de Zvw.

NB. Wanneer een cliënt meer zorg wil dan de indicatie toestaat, dan kan zelf zorg worden bijgekocht.

Terminale zorg Zvw

Terminale zorg (d.w.z. wanneer de arts bevestigt dat er een levensverwachting is van minder dan drie maanden) wordt door de wijkverpleegkundige geïndiceerd in de Zvw (alleen wanneer er geen Wlz-indicatie is!). Het is dan mogelijk, indien noodzakelijk, tot aan 24 uur zorg op een dag te ontvangen. Deze zorg wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar.