Samenwerking voor herkenbare wijkverpleging in Groningen

Coöperatie Dichtbij is sinds kort penvoerder van de Groninger Kracht Regiovisie Pijler 5 Samenwerking Wijkverpleging Groningen, Stad en Ommelanden. Samen met 15 andere zorgorganisaties, gecoördineerd door netwerkmanager Astrid Koek, zetten wij ons in voor herkenbare wijkverpleging in deze regio.

Met deze samenwerking willen we ervoor zorgen dat er korte lijnen ontstaan binnen de wijk. Mensen met een zorgvraag moeten weten bij wie ze terecht kunnen en professionals in de thuiszorg, het sociaal domein en huisartsen moeten elkaar weten te vinden. Hierdoor kunnen we samen makkelijker en sneller passende zorg regelen.

De doelstellingen van de samenwerking Wijkverpleging Groningen, Stad en Ommelanden zijn gebaseerd op de landelijke notitie ‘Leidraad herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging’. Hierin wordt gesteld dat het duidelijk moet zijn voor zowel cliënten als aanbieders onderling wie ze kunnen benaderen voor passende zorg. De zorg wordt goed onderling afgesteld voor een optimaal verloop en zorgverleners weten wie ze waarop kunnen aanspreken. Betrokken partijen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat alle zorgvragen opgepakt worden en geen enkele cliënt tussen wal en schip valt.

Op dit moment is de samenwerking nog in de verkennende en ontwikkelende fase. We kijken naar nieuwe manieren van samenwerken en versterken de al bestaande onderlinge samenwerking. Zo leren we continu van elkaar en komen we tot een toekomstbestendige samenwerkingsvorm.