Cliëntervaringsonderzoek 2019. Gemiddeld een 8.8 voor Dichtbij!

Vorig jaar hebben wij een cliëntervaringsonderzoek laten uitvoeren onder cliënten die verzorging en verpleging van ons (hebben) ontvangen. Voor het onderzoek hebben wij gebruik gemaakt van de PREM. PREM staat voor Patiënt Reported Experience Measure en is een methode om cliëntervaringen te meten. Uit het cliëntervaringsonderzoek kwam naar voren dat cliënten ons met een gemiddelde van een 8.8 aanbevelen! Wij zijn trots op dit resultaat en bedanken onze leden, raadsleden en Dichtbij-werkers hiervoor en natuurlijk onze cliënten die ons in vertrouwen hebben toegelaten.

De PREM is een landelijk afgestemde en verplichte meetmethode waarbij cliënten een korte vragenlijst invullen. Het gaat om negen vragen over onderwerpen als vaste zorgverleners, zorg op afgesproken tijden en vertrouwen in de deskundigheid van zorgverleners. In bovenstaande spinnenweb zijn de gemiddelde scores te zien. Daaruit blijkt dat cliënten het meest tevreden zijn over ‘behandeling met aandacht’ (8.9) en ‘op je gemak voelen’ (8.9). Op het onderwerp ‘vaste zorgverleners’ (7.2) is het laagste gescoord, maar het cijfer is wel een ruime voldoende.
De uitkomsten hebben ons als zorgaanbieder inzicht gegeven in de door de cliënt ervaren kwaliteit. Er zijn tevens verbeterpunten naar voren waar wij gericht mee aan de slag kunnen, bijvoorbeeld met het onderwerp vaste zorgverleners. De verbeterpunten hebben wij opgenomen in ons Beleidsplan 2020.

Onafhankelijk onderzoek

Het cliëntervaringsonderzoek is in opdracht van Coöperatie Dichtbij uitgevoerd door Bureau de Bok. Dit is een onafhankelijk onderzoeksbureau die toeziet op een goed en eerlijk verloop. In totaal hebben bijna 80 cliënten hun mening gegeven. Het gaat om cliënten die tenminste een maand lang verzorging en verpleging van ons (hebben) ontvangen vanuit de domeinen Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg.

Rapportage gepubliceerd

De volledige rapportage van het cliëntervaringsonderzoek 2019 Zvw/Wlz is gepubliceerd op onze website. Klik hier om de volledige rapportage te bekijken.

Terugkoppeling

Cliënten die hebben deelgenomen aan het onderzoek krijgen een schriftelijke terugkoppeling over de acties die Coöperatie Dichtbij heeft ondernomen om haar dienstverlening (nog) beter aan te laten sluiten bij hun wensen en behoeften.