Vacature: Coöperatie Dichtbij zoekt nieuwe leden Raad van Toezicht (GESLOTEN)

Coöperatie Dichtbij is een hoogwaardige netwerkorganisatie die ervoor zorgt dat mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, thuis kunnen blijven wonen, leven en sterven. Wij zien het als onze missie om de zorg innovatief, doelmatig en zo goed mogelijk te maken. Onze Raad van Toezicht heeft daarin een belangrijke rol; hij houdt toezicht op ons beleid en de algemene gang van zaken. Voor deze Raad van Toezicht zoeken wij twee gemotiveerde leden.

Coöperatie Dichtbij in het kort

Bij Coöperatie Dichtbij zijn ruim 180 zelfstandige zorgverleners (zzp’ers) en 60 zorginstellingen aangesloten. Dit zijn onze leden en met elkaar bieden wij zorg en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen in Noord- en Oost-Nederland. De coöperatie is in een aantal jaar uitgegroeid tot een flinke speler in de noordelijke zorgmarkt die zich onderscheidt in samenwerking, kwaliteit en innovatie. Jaarlijks bieden wij aan ruim 1300 cliënten zorg en begeleiding. De omzet was in 2018 € 12 miljoen.

De leden van Coöperatie Dichtbij besteden bepaalde taken op het gebied van administratie, declaratie, marketing en contractering uit aan het centrale kantoor in Groningen. Hier werken Dichtbij-werkers in zelfsturende teams. De Raad van Bestuur (RvB) heeft de dagelijkse leiding over de Dichtbij-werkers en de coöperatie. Meer informatie is hier te vinden.

De Raad van Toezicht

Taken
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van Dichtbij. De raad beoordeelt de strategie, houdt de realisatie van doelstellingen scherp in de gaten, beoordeelt risico’s verbonden aan de bedrijfsactiviteiten en houdt toezicht op de (financiële) continuïteit en gezondheid van de coöperatie, en op de geleverde kwaliteit van zorg. De taken worden uitgevoerd conform de Governancecode Zorg 2017. De RvT is werkgever van de Raad van Bestuur en vervult tevens een belangrijke rol als kritische sparringpartner van de RvB, waarbij de raad gevraagd en ongevraagd advies geeft.

Verantwoording, benoeming, zittingsperiode
De RvT legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) – die bestaat uit alle aangesloten zzp’ers en zorginstellingen. Nieuwe RvT-leden worden voorgedragen aan de ALV en door hen gekozen. De zittingsperiode bedraagt vier jaar. Er is de mogelijkheid om deze één keer te verlengen.

Huidige bezetting
Op dit moment nemen Kees Boer (voorzitter), Eline Spros-Vierkant (algemeen lid) en Max Becherer (algemeen lid) plaats in de Raad van Toezicht.

Tijdsbesteding
De RvT vergadert tenminste zes keer per jaar in Groningen. De tijdsbesteding voor deze vergaderingen bedraagt circa 60 uur per jaar. Aanvullend wordt van leden verwacht specifieke themabijeenkomsten van de organisatie en de halfjaarlijkse ALV bij te wonen. Tot slot wordt verwacht dat leden de ontwikkelingen van de NVTZ volgen en dat zij voldoen aan de eisen van Permante Educatie.

Vergoeding
Leden van de RvT ontvangen een vergoeding passend binnen de WNT, de wettelijk vastgestelde klassenindeling en de bezoldigingsregeling NVTZ.

Gezochte kandidaten

In verband met reglementair aftreden is Coöperatie Dichtbij op zoek naar twee nieuwe RvT-leden. Wij zoeken een kandidaat met ervaring in algemeen management (HRM, communicatie, beleid, directie) en een kandidaat met ervaring in de zorg. Kandidaten beschikken over ervaring en het vermogen om op strategisch niveau en op onafhankelijke wijze de rol van toezichthouder te vervullen, waarbij zij beschikken over een analytisch oordeelsvermogen en besluitvaardigheid. Wij vinden het ook belangrijk dat men zich kan verbinden met de missie en visie van de coöperatie.

Personen die een toezichthouder- of bestuursfunctie bekleden bij een organisatie die een zakelijke relatie heeft met Coöperatie Dichtbij komen – in verband met de gewenste objectiviteit – niet in aanmerking voor deze functie.

Per februari 2020 zoeken we een voorzitter en per mei 2020 een algemeen lid.

Procedure

Bent u geïnteresseerd in de rol van toezichthouder bij Coöperatie Dichtbij? Wij ontvangen graag voor 10 november uw CV en motivatie via info@dichtbij.coop. Voor vragen of meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Max Becherer (huidig lid) via max.becherer@hetnet.nl of +31 6 53643681, of met Eline Spros (huidig lid) via zon4zon@gmail.com of +31 6 18608964.
Wij voeren op vrijdag 15 november a.s. gesprekken met een aantal, uit de brievenselectie voortkomende, kandidaten.