Screening kwetsbaarheid van ouderen

Hbo-V studenten Marjolijn de Mik en Jamie Blaauw hebben in opdracht van Coöperatie Dichtbij voor een huisartsenpraktijk in Zuidwolde ouderen gescreend met behulp van onze Kwetsbaarheidsscan. Dit digitale meetinstrument hebben wij samen met Symbiotic ontwikkeld.
Uit de screening van Marjolijn en Jamie blijkt dat 28,6% van de 105 respondenten (65-plussers) kwetsbaar is. Deze ouderen ontvangen geen thuiszorg en zijn daardoor minder in beeld. Doordat de kwetsbaarheid van deze ouderen nu in kaart is, kunnen gezondheids- en welzijnsproblemen vroegtijdig worden gesignaleerd en aangepakt.

Aanleiding

Een sterk groeiend aantal ouderen in Nederland moet steeds langer thuis blijven wonen. Ouderdom kan gepaard gaan met kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid wordt gedefinieerd als een opeenstapeling van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren. Dit vergroot de kans op negatieve gezondheidsuitkomsten zoals functiebeperkingen, opname en overlijden.
Vroegtijdige detectie van kwetsbaarheid is noodzakelijk om opname in een verpleeghuis te voorkomen.

Kwetsbaarheid vaststellen

Om kwetsbaarheid vast te stellen hebben Coöperatie Dichtbij en Symbiotic de Kwetsbaarheidsscan ontwikkeld. Dit digitale meetinstrument stelt naast kwetsbaarheid ook de complexiteit van zorgbehoeften en de mate van welbevinden vast en geeft handvatten om ouderenzorg proactief en gestructureerd vorm te geven in de vorm van EBP zorgplannen.

Doelstelling

Het doel van de screening was om duidelijk te krijgen hoeveel ouderen zonder thuiszorg kwetsbaar blijken te zijn en welke kenmerken zij hebben. Op grond hiervan kan vervolgens zorggerelateerde preventie plaatsvinden door de huisarts.

Conclusie

Van de 105 respondenten zonder thuiszorg, bleken 30 ouderen kwetsbaar (28,6%). De kwetsbaarheid en complexe zorgbehoefte vertonen een significant sterke samenhang, evenals kwetsbaarheid en een verminderde mate van welbevinden.

Aanbevelingen

  • De Kwetsbaarheidsscan is een adequaat hulpmiddel dat bij iedere oudere vanaf 65 jaar  standaard zou moeten worden toegepast.
  • De Kwetsbaarheidsscan moet door de wijkverpleegkundige worden afgenomen.
  • Zolang een gouden standaard ontbreekt om kwetsbaarheid vast te stellen, wordt vervolgonderzoek aanbevolen om te onderzoeken of ook andere indicatoren belangrijk zijn.
  • Om eenduidige interpretatie van de Kwetsbaarheidsscan te bereiken, zouden verpleegkundigen die de vragenlijst afnemen vooraf instructie moeten ontvangen.
  • De uitkomst van een Kwetsbaarheidsscan kan worden gekoppeld aan een ouderenprofiel.

Woord van dank

Wij bedanken Marjolijn en Jamie voor hun gedegen onderzoek en voor hun inzet en enthousiasme. Het is fijn om te horen dat zij onze Kwetsbaarheidsscan een goed hulpmiddel vinden om de kwetsbaarheid van ouderen in kaart te brengen.